a123

Utdanning

Utdanning

"Utdanning er en forutsetning for utvikling i ethvert samfunn og i enhver familie." (Kofi Annan)

Utdanning er en forutsetning for utvikling. Uten utdanning er det vanskelig for enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn og nasjoner å utnytte mulighetene til utvikling som finnes i et hvert samfunn. På nåværende tidspunkt anslås det at 67 millioner barn i barneskolealder ikke går i skolen – med en overvekt av jenter. Halvparten av dem ventes å aldri begynne i skolen. Derfor er det å jobbe for utdanning en viktig prioritet i Frelsesarmeens bistandsarbeid.

Utstrakt utdanningstilbud

Frelsesarmeen driver utstrakt utdanningsarbeid i mange land, og Frelsesarmeen i Norge støtter gjennom seksjon for misjon og bistand både oppbygging, drift, og videreutvikling av dette tilbudet. Både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, og universiteter eies og drives av Frelsesarmeen. I tillegg er yrkesutdanning viktig i mange fattige land, og for Frelsesarmeen i mange land er dette en viktig del av det sosiale arbeidet.

I tillegg får flere tusen barn hvert år hjelp til å gå på skole gjennom vår fadderordning. Noen av disse går på Frelsesarmeens egne skoler, men mange går på offentlige skoler.

Utdanning for alle

Utdanning er viktig for alle, også barn og unge med ulike funksjonshemninger. Frelsesarmeen driver et utstrakt arbeid for å gi funksjonshemmede barn og unge muligheter til skolegang. Dette skjer gjennom egne spesialskoler, og gjennom arbeid for å integrere disse barna i ordinære skoler.

Et langsiktig perspektiv

Frelsesarmeen tilbyr utdanning og driver skoler der vi ser akutte behov og der hvor staten ikke selv har kapasitet til å dekke dette behovet – slik som for eksempel på Haiti. Våre skoler retter seg i stor grad mot de fattigste befolkingsgrupper og andre utsatte grupper som ikke har tilgang til eller får nyttiggjøre seg av andre offentlige eller private skoletilbud. Frelsesarmeens skoler har et fokus på kvalitet, og oppnår gode resultater - og et godt rykte.

Det langsiktige målet er imidlertid å arbeide med lokale og nasjonale myndigheter for å besørge at de selv blir i stand til å tilby utdanning av god kvalitet til alle barn i skolealder, uten diskriminering. I flere land, for eksempel i Bangladesh, har myndigheter gradvis overtatt skoler som Frelsesarmeen har bygget opp. I økende grad fokuserer utdanningsarbeidet der på å jobbe sammen med lokalsamfunn og lokale skolemyndigheter for å øke kvaliteten på det offentlige skoletilbudet. På en slik måte sikrer man at utdanningsbehovene møtes på lang sikt.