a123

Fra en hær til en annen

Fra en hær til en annen

Etter flere år som pendler mellom Norge og Polen er Øivind Christensen endelig tilbake hos familien i Nittedal, og på plass i ny jobb på kontoret for arvesaker hos Frelsesarmeen.

Hele sitt liv har han jobbet for formålsorganisa-sjoner. Først i forsvaret gjennom mange år, og nå i Frelsesarmeen. Etter å tilbragt opptil fem dager i uken på flyplasser rundt i verden er det nå toget fra Nittedal til Oslo som tar Øivind til jobb.

– Det er en ganske rar situasjon å ikke skulle reise igjen søndag kveld, forteller Øivind.

LIKEHETSTREKK
Han ser flere likhetstrekk mellom sin tidligere og nåværende arbeidsplass, blant annet som bidrags-ytere i samfunnet på forskjellige nivåer. Selv om virkemidlene noen ganger er forskjellige, er målet om et bedre samfunn der folk lever fredelig sammen, det overordnete målet.

– Fred og forsoning betyr mye for meg. Jeg har jo jobbet med det i mange år. Jeg har jobbet i FN i flere omganger, og det er jo å jobbe for varig fred i konfliktfylte områder. Hovedvirkemidlet i det arbeidet er kommunikasjon og bringe parter til forhandlingsbordet, sier han.

Tilstedeværelse, verdighet og integritet er andre virkemidler for å kunne skape velfungerende samfunn.

– Forsvaret er ett virkemiddel, ideelle organisasjoner er et annet mot et felles mål. Felles er at man ønsker å hjelpe – har du det vondt, skal vi prøve å hjelpe deg. Vi jobber med velferden til folk, hvis folk ikke har det bra får vi heller ikke et velfungerende samfunn.

ÅPNE ARMER
Assosiasjonene til Frelsesarmeen er mange og varierte. For Øivind handler det om åpenhet og varme, uansett hvor man er, eller hvem man er. På jobb rundt om i Europa for forsvaret fikk han oppleve Frelsesarmeen på forskjellige arenaer.

– Frelsesarmeen er til stede i 128 land, og arbeidet nytter. På gata i Polen står det kanskje noen med en resept fra legen, men de har ikke råd til å kjøpe medisinen. Det er mye billigere å gå rundt hjørnet og kjøpe en flaske vodka. Der jobber Frelsesarmeen, i det miljøet. De er ute og møter mennesker der de er.

VEILEDEREN
Gjennom arbeidet i Forsvaret har Øivind vært med på mye. Som forsvarsattaché tilknyttet ambassaden i Polen har han også arbeidet i Tsjekkia, Ungarn og Slovakia. Han har meglet mellom stammeledere i Sudan og vært på fredsbevarende oppdrag for FN på Balkan.

– Som en del av FNs fredsbevarende styrker i Sudan var en del av jobben min å megle i fredssamtaler. Det er en mengde aktører som har interesser inn i arbeidet med fred og forsoning, og som skal bli enige om gode løsninger, og som sammen skal bygge varig fred og et stabilt demokrati for fremtiden, 

– da er god kommunikasjon avgjørende, sier han.

Det er disse møtene med mennesker som Øivind nå bygger videre på i sitt arbeid i Frelsesarmeen. På kontoret for arv er han en viktig veileder for mennesker i ulike livssituasjoner.

GAVER SOM NYTTER
Frelsesarmeen mottar årlig flere millioner i testamentariske gaver, disse pengene gjør det mulig å videreføre og utvikle arbeidet som gjøres på grasrotnivå i hele verden. Testamentariske gaver gis noen ganger til Frelsesarmeens arbeid generelt, andre ganger til øremerkede formål.

– Noen ønsker å gi gaver til et geografisk området som de kanskje har tilhørighet til selv, andre velger å fokusere på barn og unge eller kanskje rusomsorg. Det er den såkalte testators siste vilje som er rettesnoren for oss, og vi er særdeles takknemlig for å bli tilgodesett av så mange som har Frelsesarmeen som sin hjertesak, sier Øivind.

I år har blant annet penger fra arv blitt brukt på tur til Via Ferrata i Åndalsnes for ungdom, høstferie for barnefamilier med lav inntekt, leksehjelp for flerkulturelle grupper, og botilbudet for rusmiddel-avhengige kvinner og menn. Slumstasjonen i Oslo har mottatt midler til sitt arbeid med blant annet matutdeling, klesutdeling, samtalegrupper og veiledning. Det gis penger til seniorarbeidet som skaper møteplasser for eldre, og det har blitt kjøpt inn bager til personer som løslates fra fengsel, så de skal slippe å få eiendelene sine tilbake i en svart plastpose.

– Å få møte disse ønskene på en ordentlig og verdig måte, og så få se at det nytter der ute i det langstrakte land, det er det som gjør denne jobben så givende.