a123

Trondheim

Hilde Dagfinrud Valen, redaktør

 

Hva betyr det for en by at Frelsesarmeen arbeider der? Gjør det noen

forskjell fra eller til? Og i så fall: på hvilken måte – for hvem? Denne

uka tar vi turen til Trondheim for å undersøke saken, og for å spørre et

bredt mangfold av mennesker om deres erfaringer og inntrykk.

I følge den store levekårsundersøkelsen som Statistisk Sentralbyrå (SSB)

gjennomfører, er de største levekårsproblemene i Norge knyttet til områdene

«arbeidsmarked, økonomi, bostandard, bomiljø og helse». På ulike

måter er Frelsesarmeen aktive når det gjelder å møte medmenneskers

behov på alle disse områdene – også i Trondheim. Fretex, Frelsesarmeens

arbeidsmarkedsbedrift, driver godt i byen og regionen. Dessuten arbeides

det i disse dager med å etablere «Prosjekt Jobben» i Trondheim etter mønster

fra Oslo – tilbudet som i Frelsesarmeens regi tilbyr rusmisbrukere jobb

og arbeidstrening. Sosialomsorgen for dem som strever med økonomien

sin, drives bredt, gjennomtenkt, nyansert og tilpasset ulike mennesker i en

rekke ulike livssituasjoner. Botilbudet til rusmisbrukere, der også miljø og

helse blir ivaretatt, fyller et stort behov. Frelsesarmeens «Hegglia barne- og

ungdomshjem» hører dessuten med i helhetsbildet. Grunnlaget for alle disse

tiltakene er at det enkelte mennesket skal bli sett og møtt på den gode,

riktige og viktige måten – akkurat der den enkelte er i livet sitt.

 

«Er det en opphopning av velferdsproblemer i de store byene, også

på individnivå? Hva er storbyens problemer og særegne sosiale

utfordringer?» spør Anders Barstad som tolker tallene i levekårsstatistikken

til tekst i kommentaren «Levekår i storbyene» (Samfunnsspeilet/

SSB). Han konkluderer blant annet med følgende fakta: Det er relativt

mange enslige i de store byene. Familie- og nabokontakten er også

mindre enn i andre deler av landet. En av de største utfordringene for

byene er knyttet til nærmiljøet, og følgende utfordring er avgjørende, påpeker

Barstad: «Det bør rettes fokus mot oppvekstmiljøet!»

Frelsesarmeen i Trondheim vektlegger nettopp dette å bygge gode

nettverk rundt barn, unge og familien som helhet, gjennom tilbud som

småbarnssangkurs, knøttekor, sportsaktiviteter, speider, ungdomsklubb

og konfirmantundervisning. Et trygt og rusfritt miljø der de unge får boltre

seg med aktiviteter de trives med. Men også den voksne og godt voksne

bybefolkningen trenger gode nettverk. Frelsesarmeens korps (menighet)

i Trondheim har en rekke tilbud som spenner fra musikk og sport, via

gode gudstjenester, til trivelige formiddagstreff. Frelsesarmeen er rett og

slett for «folk flest»! Uka igjennom er også det synlige nærværet i byen

viktig – at Frelsesarmeens representanter er tilgjengelige for folk, med

tid til en prat. På fast sted med Krigsropet-bunken. Ved julegryta i desember.

I gatebildet generelt. Sammenlagt ønsker Frelsesarmeen å være en

«kraftstasjon» for både byen og enkeltmenneskene.

 

Vi valgte oss Trondheim som et eksempel denne gangen. Men uansett

hvor Frelsesarmeen arbeider, ønsker vi å gjøre en forskjell.

Uansett om du bor i Trondheim, eller i en annen by eller bygd hvor Frelsesarmeen

er til stede: Vit at du er velkommen til et bredt aktivitetstilbud,

et varmt fellesskap, og et engasjement du kan delta i etter lyst og krefter

– i en meningsfull og viktig «dugnad for medmennesker».