a123

- Mine beste menn er kvinner

Sa William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger. I 1887.

- Mine beste menn er kvinner
I Frelsesarmeen har kvinner og menn lik rett til lederstillinger og til å forkynne evangeliet. Foto: IHQ

 

William Booths ord falt da han ble spurt om hvorfor han innsatte kvinner i lederposisjoner. Kvinners likestilte rett til å forkynne evangeliet og inneha lederposisjoner har vært et kjennetegn ved Frelsesarmeen helt siden starten. Også da Frelsesarmeen "åpnet ild" mot Norge i 1888 var det en kvinne, svenske Hanna Ouchterlony, som gikk i front.

- Mine beste menn er kvinner
Faksimile av en av Catherine Booths teologiske forsvar av kvinners forkynnelse, utgitt 1853.
Hard kritikk

Frelsesarmeens progressive kvinnesyn er mye takket være engasjementet til William Booths ektefelle Catherine. Før de giftet seg, hadde hun utgitt et skrift ved navn ”Female Ministry – or the Woman´s Right to Preach the Gospel”. I Frelsesarmeens tidlige dager arbeidet man for kvinners rett til å forkynne, og det ble ansett som svært radikalt. Allerede før bevegelsen nådde Norge, ble den kritisert i Luthersk ugeskrift og av flere norske kirkeledere:

"I ‘the Salvation Army’ spiller Damerne Hovedrollen. De prædike, lede Sangen og Optogene gjennem Byerne. Her se vi allerede Affaldet fra Sandheden og Sværmeriets Vederstyggelighed". - Prest Frantz Bruun, uttalt i foredraget "Er Frelseshæren i Strid med Guds Ord?”, holdt 1889.)

Kritikken gikk både på det at kvinner forkynte evangeliet, som ble oppfattet som i strid med Bibelen, og at de hadde lederposisjoner – som ble ansett for å være i strid med “den af Gud ved Skabelsen satte Orden”. Kvinneforkynnelsen ble også sett som "et Udslag af denne Tids selvraadige falske Frihedsaand".

Nærmere 50 år før det ble alminnelig stemmerett for kvinner i Norge, og nesten 100 år før Norge fikk sin første kvinnelige prest i Den norske kirke, hadde altså Frelsesarmeen gått på barrikadene for likestilling.

Praktisk tilnærming

Frelsesarmeen har også hatt en praktisk tilnærming til kvinners sosiale utfordringer. Allerede i grunnleggerens sosialpolitiske kampskrift “I mørkeste England og veien ut” ble det pekt på endringer som måtte til for bedre å ivareta kvinners rettigheter.

Barnekrybbene, forløperne til dagens barnehager, ble et strategisk virkemiddel for å hjelpe kvinner ut i arbeid. Særlig for aleneforsørgere var dette avgjørende. Og da abortdebatten raste i Norge på 1970-tallet, svarte Frelsesarmeen i stedet med å øke satsningen på mødrehjem for å gjøre det lettere for enslige mødre å klare seg selv.

Pågående utvikling

I januar 2011 ble kanadiske Linda Bond valgt til Frelsesarmeens verdensleder, som tredje kvinne. Et kraftfullt bevis på kvinners fortsatt likestilte stilling i Frelsesarmeen. At man har et progressivt syn og en radikal historie, betyr imidlertid ikke at armeen har vært unntatt for kritikk. En hovedoppgave fra Universitetet i Oslo i 2003 påpekte at Frelsesarmeen var en “hær av kvinner styrt av menn”, med referanse til at de tunge lederposisjonene var besatt av menn til tross for at det statistisk var 2/3 kvinnelige offiserer i Frelsesarmeen. Det ble videre pekt på at den likestilte tjenestedelingen i stor grad gjaldt enslige kvinner, mens gifte kvinner ofte hadde underordnede posisjoner organisatorisk.

Av dagens seks avdelingssjefer i Norge er tre kvinner. 

 

- Mine beste menn er kvinner
Kvinner var i front også da Frelsesarmeen startet arbeidet i Norge, som her fra Son.

 

Kilder:

  • The Salvation Army Heritage Centre
  • Luthersk Ugeskrift, 1879
  • ”Er Frelseshæren i Strid med Guds Ord?” Foredrag av F. Bruun, 1889.
  • «Næsten Alting er ualmindeligt og ubeskrivelig excentrisk» Kyrkjeleg motstand mot Frelsesarmeen dei første åra i Noreg av dr. theol Hallgeir Elstad. Utgitt i Norsk teologisk tidsskrift 3:2008.

Annen litteratur av Catherine Booth:

  • ”Aggressive Christianity”
  • ”Hot Saints – On Fire for God, Living Full of Light, Purity and Power”
  • ”Let the Women Speak”
  • ”Popular Christianity”