a123

Mindre til fengselsarbeid

Frelsesarmeens fengselsarbeid har de siste årene fått mindre bevilgninger over statsbudsjett, til tross for at Frelsesarmeen blir etterspurt i mange fengsler.

Onsdag denne uka var Bjørg Randi Bråthen, leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid, Elin Herikstad, leder for seksjon for velferd og utvikling og Petra Brooke, fagkonsulent, på høring hos Justiskomiteen angående årets statsbudsjett – der Frelsesarmeens altså opplever å få kutt i bevilgningene til sitt arbeid i landets fengsler.

I 21 fengsel

− Gjennom å delta på høring hos justiskomiteen, ville Frelsesarmeens fengselsarbeid sette fokus på at det har vært en nedgang i tilskuddet fra staten de siste to årene, noe som bekymrer oss. Vi håper nå å få økte bevilgninger i revidert statsbudsjett, sier Bjørg Randi Bråthen.


Mindre til fengselsarbeid
Bjørg Randi Bråthen (til venstre), leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid og Elin Herikstad, leder for seksjon for velferd og utvikling, håper på gjennomslag for mer statlig støtte til Frelsesarmeens fengselsarbeid. Foto: Frelsesarmeen / Petra Brooke

I forslag til budsjett utgjør tilskuddene fra staten i underkant av 12 prosent av det totale budsjettet for Frelsesarmeens fengselsarbeid – imidlertid søkte de om 43 prosent statlig støtte.

− Frelsesarmeen både ønsker og kan bruke egne midler på driften, men ser at den tyngden vi økonomisk må inn med i dag, er langt over det som er ønsket, når man ser på hvor samfunnsnyttig tiltaket er, forteller Elin Herikstad.

Hun understreker at Frelsesarmeens fengselsarbeid virker, og har stor betydning for både norske og utenlandske innsatte.

 

Bredt omfang

Frelsesarmeen har arbeidet blant domfelte siden 1920. Fengselsarbeidet strekker seg fra tiltak for domfelte innenfor murene , til oppfølgingsarbeid når vedkommende blir løslatt. Målet for arbeidet er at mennesker skal reise seg, gjenvinne selvrespekt og leve et verdig liv i varig frihet.

Per i dag er Frelsesarmeens til stede i 21 fengsel. Årlig gjennomføres det rundt 6.000 samtaler på cellen og i grupper. Og cirka 4.500 er til stede på gudstjenester, konserter og lignende.

Stor hjelp

Kapellantjenesten er bærebjelken i fengselsarbeidet og pågår hele veien i soningsforløpet. Kapellanenes viktigste oppgave er den gode samtalen, sjelesorg, veiledning og praktisk hjelp, så langt det er mulig.

− Vi tror at endring i den domfelte er nødvendig i arbeidet med å redusere tilbakefall til ny kriminalitet, og at den viktigste garantisten er domfelte selv, slik det også framgår av Stortingsmelding 37 (Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn), sier Bjørg Randi Bråthen.

I fengselsarbeidet finnes det ulike programmer . I ”Trafficking Fengsel” arbeider man med kvinner som erfarer eller er i faresonen av trafficking. ”Safe Way Home” er for utenlandske innsatte som skal hjem eller til andre mottakerland etter endt soning i Norge. Her bruker Frelsesarmeen sitt internasjonale nettverk i 125 land for å få vedkommende trygt hjem.