a123

Tro & verdier: Suppe, såpe og frelse

Salvasjonisme: Midt i verden – midt i kirken.

Tro & verdier: Suppe, såpe og frelse

”Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse
og en del av den universelle kristne kirke.
Budskapet bygger på Bibelen.
Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud.
Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium
og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

- The Salvation Army International Mission Statement

Felleskristne bekjennelser

I likhet med verdens store kristne kirkesamfunn, baserer også Frelsesarmeens teologi seg på bekjennelsesskriftene fra kristendommens tidlige dager. De apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelsene har videre blitt supplert av elleve læresetninger som uttrykker Frelsesarmeens perspektiv på disse bekjennelsene.

Det er særlig to særpreg ved Frelsesarmeens teologi. Det ene er vektleggelsen av at frelsen ikke er avhengig av ytre handlinger. Det andre er vektleggingen av å med ens individuelle skaperplan og Jesus som forbilde; kalt helliggjørelse.

Menneskesyn

Frelsesarmeen ser på mennesket som en helhet med fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Alle mennesker er skapt av Gud og har derfor ukrenkelig verdi. Frelsesarmeen har derfor helt siden starten sett forkynnelse og nestekjærlighet som to sider av samme sak.

Tro & verdier: Suppe, såpe og frelse Salvasjonisme: Suppe, såpe og frelse

Ideologien som Frelsesarmeen bygger på kalles gjerne ”salvasjonisme” og oppsummeres i nøkkelbegrepene ”Suppe, såpe og frelse”. Den amerikanske psykologiprofessoren Abraham Maslow beskrev på 1950-tallet tankegangen om at mennesket har behov på ulike nivåer, fra de mest grunnleggende til behov for selvrealisering. ”Maslows behovspyramide” har dermed sterke likhetstrekk med Frelsesarmeens tankegang, men William og Catherine Booth utviklet tankesettet allerede på 1860-tallet: Mennesket er mer enn sjel, og det må få praktiske konsekvenser for arbeidet.

Frelsesarmeens grunnleggere ønsket å formidle at Guds kjærlighet var grenseløs og livsforvandlende. Og at alle mennesker hadde lik rett til forandring, utvikling og vekst. Ingenting av dette var en selvfølge i et strengt klassedelt samfunn i viktoriatidens England. Men det de raskt fant ut, var at sultne og fornedrede mennesker ikke var i stand til å ta imot budskapet de kom med. Sulten – eller andre grunnleggende behov sto i veien. Denne erkjennelsen har vært viktig for hvordan Frelsesarmeen har arbeidet i alle år siden da.

Tro & verdier: Suppe, såpe og frelse Tro & verdier: Suppe, såpe og frelse   Tro & verdier: Suppe, såpe og frelse

Suppe – symboliserer de grunnleggende, fysiske behovene. Eksempler kan være mat, klær, varme eller tak over hodet.Såpe – handler om verdighet, inkludering og selvrespekt. For å møte disse behovene kan man tilby jobb, nettverk, vennskap eller en søndagsmiddag.

 

Frelse – uttrykker Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennnom Jesus. Frelsesarmeen tror at hver den som vil, kan bli frelst – kristen – og oppdage Guds individuelle plan.

Derfor har Frelsesarmeen aktivt brukt ”Suppe, såpe og frelse” som sitt slagord – også i Norge.