a123

Frelsesarmeens innspill til Fritidserklæringen

Frelsesarmeen deltok nylig på møte hos barne- og likestillingsminister Solveig Horne for å diskutere status og videre oppfølging av Fritidserklæringen.

 

Frelsesarmeens innspill til Fritidserklæringen
Fra signeringen av Fritidserklæringen i 2016 Foto: Barne- og likestillingsdepartementet

Fritidsaktiviteter for alle
Fritidserklæringen, som ble underskrevet av regjeringen, KS, og en rekker organisasjoner inkludert Frelsesarmeen i juni 2016, skal styrke barns muligheter til å delta i fritidsaktiviteter - uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Erklæringens mål er at barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. 

Frelsesarmeens innspill
– Hovedfokuset til Frelsesarmeen i arbeidet vårt med familier med levekårsutfordringer er at foreldre skal bli i stand til å ta vare på familien sin på en god måte, sier seksjonsleder for Frelsesarmeens sosialtjeneste, Elin Herikstad.

– Et annet sentralt fokus er hvordan barna har det i et her og nå perspektiv. Hvordan opplever de sin hverdag, både sammen med familien og sine jevnaldrende? fortsetter hun.

Herikstad understreker at undertegnelsen av Fritidserklæringen har vært et viktig skritt i riktig retning når det gjelder fokuset på barns rettigheter og en konkretisering av hva som menes med at alle barn skal få delta i sosiale fellesskap og aktiviteter.

Videre trekker hun frem en av hovedsatsningene de senere årene gjennom engasjementet Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge og prosjektet ALLEMED.

– Vi har tro på at dette er et konsept som kan øke kompetansen og samhandlingen mellom frivilligheten, kommunene og regjeringen. Vi ser at prosjektet og samarbeidet mellom en rekke store og små organisasjoner er helt unikt, og at dette må videreutviklers og settes i stand til å jobbe systematisk og langsiktig for å oppnå målet om å få alle med. 

Utfordringer ved Fritidserklæringen
Fritidserklæringen bygger på FN’s barnekonvensjon og barns rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. Barnet skal ha tilgang til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter. 

– En utfordring er at mange barn og ungdom ikke kjenner til Fritidserklæringen eller barns rett til deltakelse. Det er også mange voksne som ikke kjenner til dette. Det er viktig for oss og for barns deltakelse at Frelsesarmeens tilbud lokalt i kommunene blir kjent, men enda viktigere er at barn og ungdom kjenner til mangfoldet og mulighetene der de bor, sier Herikstad.

– For at Fritidserklæringen skal få fullt gjennomslag er det avgjørende at alle partene i erklæringen gjør det de kan og skal innenfor sitt mandat, avslutter hun.

Deltagende parter
Fritidserklæringen ble underskrevet i juni 2016 og følgende parter er involvert i gjennomføringen av erklæringen:

Statsministeren Erna Solberg, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, kulturminister Linda Hofstad Helleland, arbeidsminister Anniken Hauglie, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Frivillighet Norge Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom, Redd Barna, Røde Kors, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Voksne for barn.

Her kan du lese Fritidserklæringen