a123

Frithjof og Ingerid Strøms legat

Frithjof og Ingerid Strøms legat

Etterkommere av Oberstløytnant Helene og Gustav Adolf Dahlstrøm kan søke på følgende legat. Det samme kan barn av offiserer i Frelsesarmeen og Frelsesarmeens skoler.

FRITHJOF OG INGERID STRØMS LEGAT TIL MINNE OM INGERID STRØMS FORELDRE, OBERSTLØYTNANT HELENE OG GUSTAV ADOLF DAHLSTRØM

På vegne av styret i legatet vil jeg orientere om følgende:

I henhold til legatets vedtekter skal det årlig foretas utdeling av rentene av legatkapitalen i henhold til legatets formål.

Av legatets formål fremgår at bidrag kan søkes først og fremst av etterkommere av Ingerid Strøms foreldre, men kan under ellers like forhold søkes av barn av Frelsesarmeens offiserer. Bidragene er ment som hjelp under sykdom, til utdanning eller til akutt hjelp under en vanskelig økonomisk situasjon.

Bidrag kan også ytes til Frelsesarmeens skoler.

I søknaden må det oppgis hvilket slektskapsforhold man har til Ingerid Strøms foreldre/ hvem man er barn av som er offiser i Frelsesarmeen.

Søknader om bidrag må inneholde opplysninger om til hvilket formål bidraget skal benyttes.

Dersom søknaden gjelder hjelp under sykdom må det vedlegges legeattest og dokumentasjon for utgifter og eventuelle hjelpebehov eller lignende.

Bidrag til utdanning retter seg mot én yrkesrettet grunnutdanning. Det må gis en beskrivelse av utdanningen og det må opplyses om all tidligere utdannelse frem til søknadstidspunktet. Det må fremlegges dokumentasjon for søkerens opptak på lærested eller lignende, med angivelse av hvilke utgifter som påløper.

Uansett hvilket formål det søkes om midler til vil søkers økonomiske situasjon være av betydning for om søknaden vil bli innvilget. Det er søkers totale økonomiske situasjon som er av betydning, dvs. husholdningenes totale økonomi Det bes derfor om at søkerens/familiens økonomiske stilling belyses best mulig. I tillegg til kopi av selvangivelse/utskrift av likningen for siste år, bes det om en separat redegjørelse for inntekts- og formuesforhold på søknadstidspunktet. Siste måneds lønns- eller trygdeutbetalinger bes dokumentert, samt at det opplyses om eventuelle andre mottatte stipendier eller ytelser. Med andre ord ønskes et mest mulig komplett bilde av søkerens økonomiske situasjon på søknadstidspunktet.

Bidragets størrelse vil variere etter antatt behov, men vil under enhver omstendighet være begrenset til 1G (Folketrygdens grunnbeløp) for hver enkelt søker.

I søknaden bes oppgitt telefonnummer og/eller e-post adresse der søker kan treffes. Det bes også oppgitt hvilket kontonummer eventuelle bidrag kan overføres til.

Søknaden må være legatstyret i hende (senest postlagt) 1. oktober 2017. Søknadene vil bli behandlet på styremøte i legatet i oktober/november 2017, hvoretter søkerne gis underretning om resultatet.

 

I henhold til legatets vedtekter skal utbetaling av bidrag foretas hvert år på Ingerid Strøms bror, kommandør Haakon Dahlstrøms fødselsdag den 7. februar. Eventuelle bidrag vil således bli utbetalt denne dagen, i dette tilfelle 7. februar 2018.

 

Søknad sendes:

Frithjof og Ingerid Strøms legat, c/o advokat Bente Holmvang,

Postboks 2583 Solli, 0203 Oslo.

 

Med vennlig hilsen

For legatstyret

 

Bente Holmvang