a123

Meet the General

- I don't think that it was God's intention for us to be simply another church or exclusively a worshipping community. While worship is part of what we do, we are called to be a serving community as well.

Navn: André Cox 

Stilling: General, verdensleder for Frelsesarmeen 

Aktuell med: Innsettelse av kommandør William Cochrane i Oslo, søndag

(norsk oversettelse under hvert svar)

 

Meet the General

What is The Salvation Army for you?

I think this is probably best summarised in our international mission statement that says: "The Salvation Army is an integral part of the Christian Church, although distinctive in government and practice. The Army’s doctrine follows the mainstream of Christian belief and its articles of faith emphasise God’s saving purposes. Its objects are ‘the advancement of the Christian religion (…) of education, the relief of poverty, and other charitable objects beneficial to society or the community of mankind as a whole." I don't think that it was God's intention for us to be simply another church or exclusively a worshipping community. While worship is part of what we do, we are called to be a serving community as well. The Army only makes sense if we fulfill the whole mission to "save souls, grow saints but also serve suffering humanity." An Army confined to barracks is of little use. Every Corps should be active in the community where it is placed. There should be expressions of social service in every Corps serving people in need. Likewise every social institution or programme should include a very clear spiritual component in line with our beliefs and experience of the transformative power of the Gospel message.

Jeg tror dette best sammenfattes i vårt oppdrag som sier: «Frelsesarmeen er en del av den universelle kristne kirke», selv om vi har et særpreg i forhold til organisering og arbeid. Frelsesarmeen doktrine følger hovedlinjene i den kristne tro og våre trosartikler understreker Guds frelsende formål. Vår oppgave er «å fremme kristendommen (...) utdanne, bekjempe fattigdom, og andre gode formål som er til nytte for samfunnet eller menneskeheten som helhet». Jeg tror ikke at det var Guds hensikt for oss å være bare nok en kirke, eller utelukkende et gudstjenestefellesskap. Mens tilbedelse er en del av det vi gjør, er vi kalt til å være et tjenende fellesskap også. Armeen gir bare mening hvis vi oppfyller hele ansvaret for å "frelse sjeler, vokse i hellighet, men også tjene den lidende menneskeheten.» En hær som er begrenset til å være i brakkene er til liten nytte. Hvert korps bør være aktivt i sitt lokalsamfunn. Det bør være sosialt arbeid ved hvert korps som hjelper folk i nød. På samme måte bør hver sosialinstitusjon eller tiltak inneholde en klar åndelig komponent i tråd med vår tro og den forvandlende kraften i evangeliets budskap. 

Could you please describe a moment of joy in your ministry?

Certainly in my present appointment it is to see positive change, transformation and liberation in people's lives through the work that we do. I have seen people who have been written off by society and unable to be gainfully employed find meaning and dignity. It is not about numbers but about people that experience a radical and complete transformation. Thankfully, I have seen many instances of this in the past three years which provides me with motivation to do the things that I have to do in giving oversight to the work all around the world.

I min nåværende tjeneste er det å se positiv endring, forvandling og frigjøring i folks liv, gjennom det arbeidet vi gjør. Jeg har sett folk som tidligere har vært avskrevet av samfunnet og vært ute av stand til å være yrkesaktive, finne mening og verdighet. Det handler ikke om tall, men om mennesker som opplever en radikal og fullstendig forvandling. Heldigvis har jeg sett mange tilfeller av dette i de siste tre årene, noe som motiverer meg til å gjøre min oppgave, å føre tilsyn med arbeidet over hele verden. 

If you could fill the front page of your local newspaper, what would the headline be?

"What a wonderful world". God has created an amazing world of variety colour, culture and language that is a treasure to behold.

"What a Wonderful World" - For en fantastisk verden. Gud har skapt en fantastisk verden med variasjon i farge, kultur og språk. Den er som en skatt å betrakte.

What can't you do without on a normal day?

There are several things that would include my Bible, my computer and my iPhone.

Det er flere ting, blant annet Bibelen, datamaskinen og iPhonen min.

How do you prefer to spend a day off from work?

With family when possible, walking, reading. I enjoy photography as well. It is not always easy to get a regular day off in my present responsibilities as the demands are incessant, however I do have a life outside of the Army and take the opportunities that I can to take a step back.

Være sammen med familie når det er mulig, å gå, samt å lese. Jeg liker også å fotografere. Det er ikke alltid lett å få en vanlig fridag med mitt nåværende ansvar der kravene er uopphørlige, men jeg har et liv utenfor Frelsesarmeen og tar et skritt tilbake når muligheten byr seg. 

What are you looking most forward to in the near future?

A return trip to the Southern Africa territory. We have lived and served in Africa for a number of years and every time we return anywhere to that great Continent it feels a little like a homecoming. Africa has influenced and shaped me and I am grateful for that experience.

En nytt besøk til Sør Afrika territoriet. Vi har bodd og tjenestegjort i Afrika i en årrekke, og hver gang vi reiser tilbake føles det litt som å komme hjem, uansett hvor på det store kontinentet det er. Afrika har påvirket og formet meg, og jeg er takknemlig for den opplevelsen.

 

Gikk du glipp av forrige ukas FA-fjes? Her er de siste fem. 

 

Et inkluderende miljø

Vil bygge korps for nye generasjoner

Fersk i Frelsesarmeen

Full rulle

Et helt spesielt møte

 

 

Hva skjer der du er? Vi ber om tips så vi kan spre de gode historiene, menneskelige møtene eller arrangementene - smått og stort. Send e-post til: tips@frelsesarmeen.no Det er kommunikasjonsavdelingen og Krigsropet som leser disse mailene. Takk for alle tips!