a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Gjeldende fra 1. april 2014.

Major Iver Skyberg og løytnant Line Ørbekk - korpsledere i Lillehammer korps.

 

Sjefsekretæren, 28. januar 2014.