a123

Nytt lønnssystem på plass

Nytt lønnssystem på plass
Lønnsutvalget, øverst fra venstre, Andrew Hannevik, Anne Hjelle, Lisbeth Kleveland, Lindy-Margrethe Tennstrand, Ingvild Brekke-Nærstad og Benita Järf. Nederst fra venstre, Kari Tellefsen, Anne-Dorthe Nodland Aasen og Cecilie Elmkvist. Foto: Lars Kristian Singelstad

Leder for lønnsutvalget, Anne-Dorthe Nodland Aasen, gir oss et innblikk i prosessen og svarer på hvilken betydning dette får for de sivilt ansatte i Frelsesarmeen.

Hva var bakgrunnen for nedsettelsen av lønnsutvalget?

Mange har ønsket et felles lønnssystem i Frelsesarmeen. Ved overgangen til nye tariffavtaler, var det naturlig for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sammen å ta fatt på det arbeidet.

 

Hva har vært lønnsutvalgets oppgave?

Lønnsutvalgets oppgave har vært å utarbeide et forslag til felles lønnssystem, med vekt på system, tilpasset Frelsesarmeens behov. Oppgaven var også å se på muligheten for at tillegg for ubekvem arbeidstid og overtid var like i hele organisasjonen. Lønnssystemet gjelder for alle sivilt ansatte. 

 

Hvordan har dere i lønnsutvalget opplevd prosessen?

Prosessen har vart i ca. ti måneder og det har vært mye arbeid. Lønnsutvalget, som består av tillitsvalgte og ledere, har hatt en god prosess som bygger på gjensidig tillit og respekt. Samarbeidsklimaet har vært meget bra og det har vært helt tydelig at alle har hatt et ønske om å løse denne oppgaven til beste for både Frelsesarmeen og den enkelte ansatte og leder. Sentrale organisasjoner fra begge sider har fulgt oss fra sidelinjen, og vi har fått gode tilbakemeldinger både på prosessen og resultatet.

 

Hva har vært resultatet av arbeidet dere har gjort/hvilke endringer trer i kraft?

Frelsesarmeens lønnssystem ble godkjent i Hovedstyret 13. mai. Systemet bygger på at alle stillinger er plassert på et nivå som er bestemt av kompleksiteten i stillingen. Det er 6 kompleksitetsnivåer. Hvert nivå har fra 2 - 5 Lønnsrammer (LR). Hver stilling får en stillingskode som igjen er knyttet til en LR. Leder har et handlingsrom for plassering i den gitte LR etter gitte kriterier. Hver LR har 7 eller 8 LR-koder. Ved behov for å løfte ut over gitte LR, ved f.eks. rekrutteringsutfordringer, må saksgang for behandling følges. Vi håper det gir den forutsigbarheten og fleksibiliteten som vi har savnet. Den største endringen er nok å forholde seg til kompleksiteten og legge fra seg måten vi har plassert stillinger i ulike lønnssystemer tidligere.

Alle tillegg er harmonisert.

 

Når trer endringene i kraft?

Det er en stor jobb å få plassert alle stillinger i det nye lønnssystemet. Endringene vil få tilbakevirkende kraft fra virkningsdato for årets lønnsoppgjør (høyst sannsynlig 1. mai), men den endelige plasseringen skjer i lokale forhandlinger i høst. De nye tilleggene tas i bruk fra 1. august. Ved ansettelser må vi finne ut hvilket system vi bruker i overgangen, men i løpet av høsten 2016, skal alle stillinger som er i tariffavtalen være plassert. Tillitsvalgte og ledere vil få opplæring i systemet når lokale forhandlinger er avsluttet, og systemet vil selvfølgelig bli å finne i KS-systemet når alt er klart.

 

Hvilken betydning har det nye lønnssystemet for de ansatte i Frelsesarmeen?

Vi håper at det nye lønnssystemet er lettere å forstå enn tidligere system. Det vil være lettere å sammenligne stillinger i hele Frelsesarmeen, og plasseringen av hver enkelt stilling, bygger på samme kompleksitetsvurdering. Lønnsutvalget har ikke gjort vurderinger av lønnsnivå til stillingene slik de er plassert i dag, så betydningen for de ansatte vil kanskje ikke være veldig synlige med det første.