a123

Svar fra Søreide om arbeidet i Romania

Regjeringen setter stor pris på det gode arbeidet Frelsesarmeen gjør, sier utenriksministeren i et skriftlig svar til Stortinget. Hun beklager samtidig det uheldige finaniseringsgapet som har oppstått mellom to EØS-perioder. Midler til å dekke Frelsesarmeens utgifter i påvente av nye programavtaler, kan regjeringen derimot ikke love.

Siden 2014 har Frelsesarmeen i Romania, med Frelsesarmeen i Norge som partner, drevet to velferdssentre, en mobil helseklinikk og Salvattex (Fretex) i Romania med prosjektmidler fra Norway Grants (norske EØS-midler).

Både velferdssentrene og den mobile klinikken opprettholdes, men 1. mars stanset Frelsesarmeen driften av Salvattex (Fretex) i Romania. Salvattex var tenkt å være en selvfinansieringskilde for videre arbeid på sikt. 4. april ble også arbeidstrening gjennom en redesign-avdeling besluttet nedlagt, forteller leder for Frelsesarmeens rusomsorg, major Knut Haugsvær.

– Byråkatiske problemer setter stopper for et godt prosjekt

I forbindelse med nedleggelsen av Salvattex viste NRK et innslag på Kveldsnytt 5. mars. I lys av dette fremmet Knut Arild Hareide et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide rett før påske hvor han ønsket svar på om regjeringen ville foreta seg noe for å sikre at Frelsesarmeen får midler til videre drift i perioden fram til fordelingen av neste runde med EØS-midler er klar, slik at man unngår at et viktig sosialt arbeid med betydning både for Romania og Norge legges ned.

Hareide skriver blant annet i sin begrunnelse for spørsmålet: «Oppholdet i finansiering er nå i ferd med å ødelegge mulighetene for en videreføring av prosjektet, og nå har Salvattex blitt midlertidig nedlagt.»

Krf-lederen skriver også: «Utover utfordringene med overgangsperioden har også et krav fra FMO om tilbakebetaling av midler fra avsluttet prosjektperiode bidratt til å vanskeliggjøre situasjonen. Det synes som både penger, behov og et ønske fra norske myndigheter reelt sett er til stedet, men at byråkratiske problemer setter en stopper for et godt prosjekt.»

Ingen snarlig løsing på finansieringsproblemet

5. april kom svaret fra utenriksminister Søreide, hvor hun skriver at det ikke er mulig å overføre EØS-midler fra en periode til en annen, og at Frelsesarmeen må søke på nytt når de programavtalene er ferdigstilt. Videre sier hun at «Utenriksdepartementet heller ikke disponerer andre midler som kan brukes til å finansiere aktiviteter i overgangen mellom de ulike periodene av EØS-midler.»
Søreide er derimot ikke uenig i at det er beklagelig at det har oppstått et finansieringsgap, men hun skriver at det samtidig er viktig at alle prosjektpartnerne følger inngåtte avtaler for finansiering av EØS-midler, og at det er viktig at regelverket praktiseres likt.

Søreide sier at regjeringen setter stor pris på det gode arbeidet Frelsesarmeen gjør, og håper Frelsesarmeen vil sende inn en søknad om finansiering når det åpnes for dette.

«Jeg kan forsikre om at vi arbeider for å sikre best mulig fremdrift, slik at alle midlene til Romania kan bli tatt i bruk», avslutter hun.

Frelsesarmeen vil opprettholde sine forpliktelser i Romania

– I det lange oppholdet mellom to prosjektperioder, som har oppstått av byråkratiske grunner, er det uansett krevende å opprettholde de forpliktelsene vi har med arbeidet som ble satt i gang med prosjektmidlene fra Norway Grants, sier major Knut Haugsvær.
Særlig påpeker han at det er vanskelig for Frelsesarmeen i Romania som står midt i det vanskelige arbeidet med å legge ned tiltrengte tiltak for de menneskene prosjektene var og er rettet mot. Men også økonomisk har det vært belastende for Frelsesarmeen i Norge som, for å dekke noe av finansieringsgapet, har bidratt med 5 millioner NOK i påvente av ny prosjektperiode.

Selv om arbeidstreningsprosjektene er nedlagt, forteller Haugsvær at driften av den mobile klinikken og velferdssentrene vil fortsette.

– Vi er derfor glad for forsikringen regjeringen gir om å sikre best mulig framdrift, sier han.

 

Les Knut Arild Hareides (Krf) skriftlige spørsmål til utenriksministeren og Ine Eriksen Søreides svar 5. april 2018. 

 

Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet.