a123

Fagsyn og metodikk

Den har status som aktiv, men det har blitt gjort en endring som gjorde at linken de siste dagene har rutet feil. Bruk denne:
https://fahk.limequery.org/312186?newtest=Y&lang=nb

Vi skal skape en bedre morgendag!  er visjonen til Frelsesarmeens barne- og familievern, og den tar utgangspunkt i vårt verdigrunnlag og menneskesyn. Verdigrunnlaget er bygget opp på valgte teorier som hjelper oss med å forstå barn/ungdom som handlende og meningsskapende individer hvor alle har potensiale for livslang læring og utvikling. Dette innebærer at vi har et ressurs- og mestringsorientert fokus. 

Vår faglige tilnærming og kunnskapsgrunnlag bygger i hovedsak på tre ulike teorier: 

Systemteori gir en forståelse av at alle mennesker inngår i en sammenheng, og at menneskelig vekst og utvikling skjer i relasjon og samspill med andre. Utviklingspsykologi gir oss en forståelse av menneskelig utvikling, atferd og behov ut fra alder og bakgrunn. Viktige utviklingsoppgaver kan bli skadet av omsorgssvikt. Barn trenger utviklingsstøttende omsorg som kompenserer for manglende erfaringer og/eller manglende behovsdekning tidligere i livet. Tilknytningsteori bygger på tilknytning som det emosjonelle båndet mellom omsorgsgiver og barnet, og forklarer hvordan barn har et medfødt behov for å knytte seg til sine omsorgsgivere for å sikre overlevelse, og lære hvordan verden fungerer. 

I tillegg er Traumebevisst omsorg en stor del av vårt fagsyn. Det er en verdiforankret tilnærming til barn og unge som har opplevd krenkelser og psykologiske traumer som har påvirket deres utvikling. Utviklingstraumer påvirker alle forhold ved et barns utvikling; biologisk, kognitivt, emosjonelt og sosialt. Traumebevisst omsorg understreker betydningen av å søke å forstå det enkelte barns livsverden og uttrykk. Grunnpilarene i denne tilnærmingen er trygghet, relasjon og følelsesregulering. 

Personalet på Hegglia har høyt fokus på barn og unges medvirkning, og det er en holdning og metode som er grunnfestet i vår ideologi. Den enkelte skal behandles individuelt og ha sin personlige integritet ivaretatt, de skal alle sikres deltakelse og innflytelse i sin hverdag. Vi mener dette er viktig for å ivareta den enkeltes rettigheter, mens de bor hos oss. I arbeid med konfliktløsning jobber miljøpersonalet med etter Verge, hvor det er stort fokus på forebyggende arbeid samt personalets bruk av aktiv sansing.