a123

Målgruppe og målsetting

Målgruppe

Hegglia er godkjent for plasseringer etter §§ 4-4. 4.ledd, 4-12 og 4-6. Vi har følgende avdelinger:

  • Avdeling Øystein Møylas vei: 6+2 plasser for barn i alderen 6-12 år. 
  • Avdeling Venusveien: 3 plasser for barn 6-12 år. 
  • Avdeling Tempeveien: 4 (5 ved hybeltrening/for kortere perioder) plasser for ungdom i alderen 13-18 år.
  • Avdeling Sagbakken: 4 plasser for ungdom i alderen 13-18 år.

 

Avdeling Øystein Møylas vei er en korttidsinstitusjon for barn og unge:

•Som i utgangspunktet vurderes vanskelig å plasseres i fosterhjem/beredskapshjem eller som blir plassert etter brudd i disse.

•Som trenger et helhetlig tilbud med omsorg, systematisk kartlegging og endring.

•Som Barne- og familietjenesten eventuelt ønsker skal utredes i samarbeid med BUP.

 

Avdeling Venusveien er omsorgstiltak for barn:

•Som i utgangspunktet vurderes vanskelig å plasseres i andre tiltak.

•Som trenger et helhetlig tilbud med god omsorg, tett oppfølging, og stabil personalgruppe i en liten enhet.

•Som trenger videre oppfølging av påbegynt utredning og behandling ved BUP.

•Som trenger en personalgruppe med høy kompetanse innenfor feltet relasjonsarbeid og utfordrende atferd.

Avdelingene tenkes som et ledd i Hegglia sin tiltakskjede. Den kan benyttes for barn som er ferdig kartlagt ved Øystein Møylas vei, og hvor det er konkludert med behov for videre spesialisert omsorg i institusjon før fosterhjem kan benyttes. Plassering kan også skje direkte uten at barnet har vært plassert ved Øystein Møylas vei.

 

Barna ved begge avdelingene kan ha:

•Omfattende sosiale og emosjonelle problemer.

•Psykiske vansker som f. eks angst, depresjon og søvnvansker.

•Sosiale tilpasningsvansker.

•Problemer knyttet til skolegang.

•Psykiske lidelser som f. eks ADHD, Tourette, Asberger, non-verbale lærevansker, angst, depresjon, reaktiv tilknytningsforstyrrelse, posttraumatisk stressyndrom og atferdsforstyrrelser.

•Ulike typer funksjonsnedsettelser som lettere psykisk utviklingshemming. 

•Familieproblematikk som gjør det vanskelig å finne egnet fosterhjem.

•Utageringsproblematikk.

 

Avdeling Tempeveien  og Sagbakken er et tiltak for barn og unge:

•Som i utgangspunktet vurderes vanskelig å plasseres i andre tiltak.

•Som trenger et helhetlig tilbud med god omsorg, tett oppfølging, og stabil personalgruppe i en liten enhet.

•Som trenger målrettet endringsarbeid før en eventuell plassering i fosterhjem. 

•Som trenger videre oppfølging av påbegynt utredning og behandling ved BUP.

•Som trenger en personalgruppe med høy kompetanse innenfor feltet relasjonsarbeid og utageringsproblematikk. 

 

Barna/ungdommen kan ha:

•Omfattende sosiale og emosjonelle problemer.

•Psykiske vansker som f. eks angst, depresjon og søvnvansker.

•Sosiale tilpasningsvansker.

•Problemer knyttet til skolegang.

•Psykiske lidelser som f. eks ADHD, Tourette, Asberger, non-verbale lærevansker, angst, depresjon, reaktiv tilknytningsforstyrrelse, posttraumatisk stressyndrom og atferdsforstyrrelser.

•Ulike typer funksjonsnedsettelser som lettere psykisk utviklingshemming. 

•Familieproblematikk som gjør det vanskelig å finne egnet fosterhjem.

•Utageringsproblematikk.

 

Ved inntak vil det bli gjort en vurdering på sammensetning av beboere i henhold til alder og problematikk. Dette for å sikre en hensiktsmessig beboergruppe, som gir mulighet for vekst og utvikling for den enkelte.

 

Målsetting

Målsettingen med alle plasseringer ved Øystein Møylas vei er å få gjort en grundig kartlegging og eventuell utredning slik at barna får et tilpasset tilbud etter endt opphold. I utgangspunktet er det ønskelig at plasseringene ikke har en lengre varighet enn et år. Ved inntak oppfordres barne- og familietjenesten til kun å fatte vedtak for et halvt år om gangen, og at det allerede fra dag en startes med plan for videre tiltak. Dette gjør at utflytting til egnet tiltak kan skje når kartleggingen og utredningen er sluttført. 

I de tilfellene at det etter kartleggingen ved Øystein Møylas vei vurderes behov for videre plassering i institusjon kan det tilbys plass ved Venusveien, Tempeveien eller Sagbakken. Plassering i disse avdelingene vil også kunne skje uten at barnet har vært plassert på Øystein Møylas vei først.

Alle institusjonsavdelingene kan ta imot barn/ungdom plassert etter barnevernloven § 4-4 fjerde ledd, § 4-12 og § 4-6. Målsetting med utgangspunkt i disse paragrafene vil nå bli beskrevet:

§4-4 4.ledd 

Dersom målet for plasseringen er tilbakeføring til hjemmet vil dette være fokus gjennom hele oppholdet. Det vil være tett dialog med hjemmet for å gjøre det i stand til en hjemflytting. Hegglia vil gi en god beskrivelse av barnets fungering og være en drøftingspartner for utvikling av hensiktsmessige tiltak i hjemmet. Institusjonen vil også kunne bistå med oppfølging i hjemmet etter bestilling fra barne- og familietjenesten.

Under oppholdet vil det i enkelte saker bli endring av paragraf. Dette vil gi en endring i målsettingen.

§ 4-12 (§4-6 i påvente av 4-12)

Målsetting vil være å gi en grundig kartlegging, som igjen gir et godt grunnlag for videre plassering i et egnet tiltak. 

Hegglia har inngått rammeavtale med Bufetat på levering av fosterhjem. Etter endt kartlegging vil egnet fosterhjem kunne bli tilbudt. 

 

Avdeling Tempeveien og Sagbakken

Hensikten med tiltaket er å gi et tilbud til de ungdommene som trenger et lengre institusjonsopphold før andre tiltak kan vurderes. Institusjonsplasseringen kan også være en naturlig forlengelse av kartleggingsoppholdet. Dette er i de tilfeller der kartleggingen viser at barnet ikke vil nyttiggjøre seg fosterhjemsplassering eller hjemflytting ved det tidspunktet. 

Målsetningen for alle plasseringene vil være å legge til rette for vekst og utvikling, slik at fosterhjemsplassering/hjemflytting vil bli aktuelt på sikt. I de tilfeller dette ikke lar seg gjøre, på grunn av ungdommens problematikk, vil tiltaket kunne være en oppvekstarena frem til fylte 18 år. 

Avdeling Tempeveien kan ta imot ungdom plassert etter barnevernloven § 4-4 fjerde ledd, § 4-12 og § 4-6. Målsetting med utgangspunkt i disse paragrafene vil nå bli beskrevet:

§4-4 4.ledd 

Dersom målet for plasseringen er tilbakeføring til hjemmet vil dette være fokus gjennom hele oppholdet. Det vil være tett dialog med hjemmet for å gjøre det i stand til en hjemflytting. Institusjonen vil gi en god beskrivelse av ungdommens fungering og være en drøftingspartner for utvikling av hensiktsmessige tiltak i hjemmet. Det vil være fokus på systematisk og målrettet miljøterapeutisk arbeid som fremmer utvikling og vekst. Denne vil ta utgangspunkt i tidligere kartlegging/ utredning. 

Hegglia tilbyr familieterapeut på timesbasis som kommunen kan benytte inn mot den aktuelle familien. Familieterapeuten vil kunne gi veiledning i forkant og etterkant av samvær. Ved hjemflytting vil det bli utarbeidet en plan i samarbeid med familien. På denne måten vil familien forberedes på en god tilbakeføring. Familieterapeut kan også etter bestilling fra kommunen gi et tilbud om veiledning etter hjemflytting.

§ 4-12 (§4-6 i påvente av 4-12)

Målet for tiltaket er ivaretakelse av daglig omsorg på vegne av barne- og familietjenesten. Det vil være fokus på systematisk og målrettet miljøterapeutisk arbeid som fremmer utvikling og vekst. Denne vil ta utgangspunkt i tidligere kartlegging/ utredning. Dette vil bidra til å sikre en god og varig fosterhjemsplassering i de tilfeller dette vurderes som hensiktsmessig. 

I de tilfeller det blir besluttet at ungdommen ikke skal plasseres i andre tiltak, vil målsettingen være å gi god omsorg og legge til rette for selvstendiggjøring. På denne måten bidra til at ungdommen blir gjort i stand til å fungere i voksenlivet. Hybeltrening kan gjennomføres i hybel på Tempeveien. Ettervern kan tilbys etter bestilling fra barne- og familietjenesten. 

 

For vurdering av inntak ta kontakt med:

Roar Asklund

Tlf. 73 95 44 33/970 42 300

e- post: roar.asklund@frelsesarmeen.no

Institusjonen har utarbeidet inntaksrutiner i samarbeid med Bufetat:

 

Målgruppe og målsetting