a123

Teori og Metode på Nesten voksen

Teoriene vi bruker er Sosial læringsteori, System- og utviklingsteori, Humanistisk teori, Relasjonsteori og Kognitiv teori.

Vi støtter oss til nevnte teorier som vektlegger menneskers ressurser, mestring og deres opplevelse av å være i fellesskap med andre og samfunnet rundt. Dette er viktige elementer i selvstendiggjøringen. Vi veileder de unge om plikter og rettigheter vi har som voksne, og snakker om frihet og valgmuligheter under ansvar. Gjennom relasjon lærer vi de unge sammenhengen mellom følelser, tanker og atferd.

Med teoriene som bakteppe og et ressurs- og mestringsperspektiv, jobber vi metodisk veldig praktisk og konkret med ungdommene. Vi støtter dem i å se fremover og søke egne løsninger for å oppnå mål om å bli selvstendige.