a123

Foreldrerådsmøte

Etter barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et foreldreråd bestående av foreldre/ foresatte til barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vanlig flertallsvedtak gjelder.

Foreldrerådet velger to representanter samt to vara til barnehagens SU (samarbeidsutvalg).