a123

SU - Samarbeidsutvalg

I følge barnehageloven § 4 skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

SU skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal blant annet fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet, samt informeres om budsjett og regnskap.

SU består av to foreldrerepresentanter, to personalrepresentanter og en eierrepresentant. Barnehagens styrer forbereder saksliste, og deltar som sekretær med forslag- og uttalerett.