a123

Kristen profil

Barnehagen eies av Frelsesarmeen. Vi legger en vid praktisering av barnehagelovens kristne formål til grunn for vår drift.

Frelsesarmeenes barnehager bygger sin virksomhet på Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Gjennom vår holdning ønsker vi at barna skal oppleve og lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.

Vi bruker i tillegg mye musikk og drama for å formidle verdiene.

Vi markerer de kristne høytidene blant annet gjennom formidling av bibelfortellinger og sanger.