a123

Frelsesarmeens slagord 3: Frelse

Suppe, såpe, frelse

Frelsesarmeen har fra første gang det ble skrevet i Frelsesarmeens internasjonale årbok i 1928, blitt kjent over hele verden for slagordet: Suppe, såpe og frelse. Det var den berømte marsjkomponisten John Philip Sousa som etter et møte med grunnleggeren William Booth sa: «Generalen forklarte meg hvordan Frelsesarmeen håndterer de menneskene som er utslåtte i våre samfunn, og dette kan uttrykkes i de 3 (på engelsk) S’er; først suppe, dernest såpe og til slutt frelse».

I likhet med verdens store kristne kirkesamfunn, baserer også Frelsesarmeens teologi seg på bekjennelsesskriftene fra kristendommens tidlige dager. De apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelsene har videre blitt supplert av elleve læresetninger som uttrykker Frelsesarmeens perspektiv på disse bekjennelsene.

Det er særlig to særpreg ved Frelsesarmeens teologi. Det ene er vektleggelsen av at frelsen ikke er avhengig av ytre handlinger. Det andre er vektleggingen av å med ens individuelle skaperplan og Jesus som forbilde; kalt helliggjørelse.

 

Frelse

Frelse – uttrykker Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennom Jesus. Frelsesarmeen tror at hver den som vil, kan bli frelst – kristen – og oppdage Guds individuelle plan.

 

1. Invitér en frelsessoldat eller offiser som kan ha et foredrag om Frelsesarmeen og frelse. Fokus på:

    • Frelse som teori for FAs arbeid.
    • Frelse i fysisk, psykisk, sosialt og åndelig lys.

 

2. Frelse i praktisk arbeid i FA.

    • Historisk og nåtidig.
    • Eksempler fra andre land
    • Historier fra Norge.

 

3. Her og nå i vårt korps.

 

4. Bruk Frelsesarmeens trosartikler som utgangspunkt for samtale om hva frelse er og hva det betyr for hverenkelt av oss i gruppen.

Frelsesarmeens trosartikler

1. Vi tror Det gamle og Det nye testamentet i Den hellige skrift er inspirert av Gud, og at bare de gir denrettesnoren for kristelig tro, lære og liv.

2. Vi tror det er bare en Gud, som er absolutt fullkommen, som har skapt, oppholder og styrer alle tingog er det eneste rette formålet for religiøs tilbedelse.

3. Vi tror det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. De er ett i vesen oglike i makt og ære.

4. Vi tror at i Jesu Kristi person er guddommelig og menneskelig natur forent, så han er både virkelig ogsann Gud og virkelig og sant menneske.

5. Vi tror de første foreldrene våre ble skapt i en uskyldstilstand, men at de ved ulydigheten sin tapterenheten og lykken. Som følge av fallet deres er alle mennesker blitt helt igjennom fordervede syndereog således gjenstand for Guds vrede.

6. Vi tror den Herre Jesus Kristus ved sin lidelse og død har tilveiebrakt forsoning for hele verden, så allesom vil kan bli frelst.

7. Vi tror anger for Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus og gjenfødelse ved Den Hellige Ånd er nødvendigfor å bli frelst.

8. Vi tror vi blir rettferdiggjort av nåde ved å tro på vår Herre Jesus Kristus, og at den som tror, harvitnesbyrdet om det i seg selv.

9. Vi tror en stadig må lyde og tro på Kristus for å forbli frelst.

10. Vi tror alle troende har rett til å bli «hellige» ... helt igjennom, og at «ånd, sjel og legeme» kan bli«bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus kommer» (1. Tess. 5, 23).

11. Vi tror sjelen er udødelig, at legemet skal stå opp igjen, at det blir holdt en alminnelig dom vedverdens ende, at de ugudelige går evig fortapt, og at de rettferdige blir evig salige.

 

Bibelvers til andakt

Ap. Gj. 4, 12 Ikke frelse i noen annen.

 

Ideen er utarbeidet av major Gunn Ingeborg Andersen