a123

Om oss

Helt siden Frelsesarmeens begynnelse i London i 1865, har organisasjonen vært preget av et sterkt fokus på sosial rettferdighet og diakoni. Forkynnelse og sosialt arbeid sees på som to sider av samme sak, og arbeidet vårt er uløselig knyttet til kristen tro og nestekjærlighet. For oss betyr dette i praksis å vise omsorg for hele mennesket – hvilket inkluderer både fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov.

Frelsesarmeen Norge, Island og Færøyene sitt internasjonale diakonale engasjement er også et resultat, og en viktig del, av dette. Med støtte fra NORAD, norsk næringsliv, og individuelle givere, og i samarbeid med blant annet Digni, Frelsesarmeen internasjonalt, og den lokale Frelsesarmeen i våre partnerland, er Frelsesarmeen med og bidrar til en bedre tilværelse for sårbare og vanskeligstilte enkeltmennesker og grupper over hele verden.

Om oss Vår verden

Frelsesarmeens seksjon for internasjonal utvikling har et todelt syn på den verden vi lever i og tilhører. På den ene siden ser vi at det skjer store fremskritt i kampen mot fattigdom og urettferdighet. Verden er et vesentlig bedre og tryggere sted for mange i dag enn den var for bare noen tiår siden. Dette er viktig å få frem, ettersom det viser at arbeidet vi er en del, av faktisk gjør en forskjell og at verden tross alt beveger seg i riktig retning.

På den andre siden vet vi at statistikken her ikke nødvendigvis får fram et helhetlig bilde. Fremgangen har variert veldig mellom forskjellige land og regioner, og situasjonen for altfor mange mennesker er fortsatt uholdbar. Ikke minst ser vi at de som ikke har fått være med på den globale fremgangen beskrevet over, ofte er de som i utgangspunktet var mest sårbare – de aller fattigste, og de som marginaliseres på bakgrunn av kjønn, alder, helse, funksjonsevne, etnisitet, kultur, tro, legning, eller annet.

 

Vår visjon

Med utgangspunkt i et ønske om å møte hele mennesket, er Internasjonal utviklings visjon:

En rettferdig og bærekraftig verden.

Dette vil vi oppnå ved å jobbe mot følgende overordnede mål:

· Alle mennesker har mulighet til å dekke egne grunnleggende behov, og skaperverket ivaretas.

· Alle mennesker opplever verdighet og behandles i henhold til den enkeltes gudgitte verdi.

· Menneskers liv og relasjoner preges av Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet.

Med utgangspunkt i oppdraget om å forkynne Jesu Kristi evangelium, og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering, vil ikke Internasjonal utvikling gjøre noen tydelig avgrensing av målgruppe utover et uttalt mål om å nå de mest sårbare og marginaliserte. Vi ønsker imidlertid å spesifisere at alt vi gjør, vil inkludere et fokus på kvinners rettigheter og muligheter, og verdien av likestilling mellom menn og kvinner. Videre bidrar fadderarbeidet til et sterkt fokus på barns rettigheter og deres mulighet til å vokse og utvikle seg i trygge og gode omgivelser.