a123

Om senteret

Omsorgssenteret åpnet 15. november 2005, og drives av Frelsesarmeens korps i Drammen. Dette er en videreføring og en videreutvikling av Slumstasjonen, som har arbeidet i byen i over 100 år.

Mål
Frelsesarmeen har som overordnet mål å møte mennesker med ulike behov ved å praktisere kristen nestekjærlighet, uten hensyn til etnisk bakgrunn, kultur og religion. Omsorgssenteret ønsker å være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Hvem får hjelp
Brukergruppen er svært sammensatt med  minstepensjonister, barnefamilier, arbeidsledige, enslige forsørgere, ensomme, ny-fattige, innvandrere og rusmisbrukere. Det blir gitt hjelp av forskjellig slag, som mat, ved, klær, sko og enkle møbler. I spesielle tilfeller kan det også gis økonomisk hjelp.
Mange trenger også ofte et vennlig menneske som har tid til en samtale. Vi ønsker å gi tid til å lytte og til samtale/veiledning. Ved behov kan vi opprette kontakt med andre etater, institusjoner og organisasjoner.

Frelsesarmeen ønsker å drive en fleksibel og brukerorientert omsorgsvirksomhet, basert på det kristne menneskesyn. En ønsker spesielt å møte behov hos mennesker som faller utenfor andre hjelpetiltak.
Frelsesarmeens virksomhet skal være virkelighetsnær og drives som et supplement til eksisterende tiltak.

Virksomheten bygger på det kristne menneskesyn, der Jesu ord og gjerning er et forbilde og rettesnor. Dette ønsker Frelsesarmeen å synliggjøre gjennom den daglige driften av omsorgssenteret.

Frelsesarmeen arbeider ut fra at alle mennesker er like verdifulle, fordi menneskets verdi er gitt utenfra, fra Gud, uavhengig av egenskaper, ferdigheter, kultur og etnisk bakgrunn.

Du finner oss i Thornegata 2, 3015 Drammen

Daglig leder: Lill-Torunn Løwe

For nærmere informasjon kontakt oss på 32 89 80 35/32 89 80 30 eller drammen@frelsesarmeen.no


Bank-konto: 3000.33.69281