a123

Hjemme best?

Er institusjon eller fosterhjem best for å gi traumatiserte barn den fortsettelsen de fortjener? Hvordan blir norsk barnevern om alle institusjonene legges ned?

Hjemme best?
Hvor skal barnet bo for å få den beste og mest stabile oppveksten? Det er et kjernespørsmål i barnevernet. Foto: Ranveig Nordgaard

En gutt på ni år er på sløydsalen sammen med klassen sin. En medelev kommer med en skjev kommentar, og gutten tar kniven og går til angrep på medeleven. Læreren kommer til og får avverget at medeleven blir skadet. Dette er én av mange hendelser der gutten har tydd til trusler og vold på skolen.

Etter denne hendelsen beslutter barneverntjenesten at gutten skal flytte til Frelsesarmeens barne- og familievern. Han er ett av mange barn som har en ballast av rus, vold og uro med seg fra sine biologiske foreldre, og som trenger en ny hverdag med forutsigbare voksne og trygge rammer.

Er det best for disse barna å få behandling på institusjon, eller få komme rett i fosterhjem? Diskusjonen har pågått lenge i det offentlige. Nå legger Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) opp til at barn under 12 år helst ikke skal på institusjon, men i fosterhjem, og helst direkte i fosterhjem. Det er også en føring på at barn under 12 år ikke skal plasseres akutt på institusjon, men i beredskapshjem. I 2011 hadde alle Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner til sammen 27 barn under 12 år.

 

Realistisk bilde

Leder av Frelsesarmeens familie- og barnevern, Anne Hernæs Hjelle, er bekymret over at stadig flere barnevernsinstitusjoner legges ned. I vinter måtte Frelsesarmeens barnevernsinstitusjon Solfeng på Nordstrand i Oslo avvikles på grunn av manglende etterspørsel. Solfeng har tatt imot barn fra to til tolv år, og hadde bygget opp et fagmiljø for å kunne ta imot svært traumatiserte barn.

− Frelsesarmeen er enig i at det gir bedre oppvekstvilkår å vokse opp i en familie, men enkelte barn trenger institusjonsplass for en periode, sier Hernæs Hjelle.

Frelsesarmeen holder kurs for potensielle fosterhjem, og for hvert nytt tilfelle leter man gjennom de som har gjennomgått dette kurset for å finne det hjemmet som er best egnet til det aktuelle barnet. Noen barn trenger foreldre som tåler aggresjon og støy, noen trenger foreldre som kan hjelpe dem til å åpne seg. For at en fosterfamilie skal fungere, mener Hernæs Hjelle det er nødvendig at både barnet og hjemmet blir godt forberedt.

– Det kan være å venne seg til en døgnrytme eller grensesetting. Det er også viktig at barnet får en kartleggingsperiode på en institusjon for å se barnets behov, slik at det får det fosterhjemmet som er mest egnet, sier Hernæs Hjelle.

I tillegg til forberedelsene mener Hernæs Hjelle at fosterforeldre trenger et bedre støtteapparat enn det som vanligvis er tilgjengelig.

– Et barnevernskontor som har åpent fra ni til fire er ikke tilstrekkelig når man får problemer i fosterfamilien, sier Hernæs Hjelle.

 

Nytenkning

Frelsesarmeens barne- og familievern har vunnet en anbudskonkurranse utlyst av bufetat som gjør at Frelsesarmeens barneverninstitusjon Hegglia i Trondheim kan arbeide etter en ny modell. Modellen skal motvirke at fosterhjem bryter sammen fordi behovene hos fosterbarnet er langt større enn det familien er forberedt på å takle.

− Med et slikt arbeid kan vi hindre brudd med fosterfamilie. Vi er spent på arbeidet i Trondheim framover. Frelsesarmeen begynte med fosterhjemsarbeid på Hegglia i 2009, og institusjonen kan nå bli en modell på hvordan Frelsesarmeen ønsker å drive barnevern, sier Hernæs Hjelle.

I denne modellen starter prosessen for barnet med en vurdering i forhold til om Hegglia er beste tiltak for barnet. Hvis svaret er ja, starter en kartleggingsfase på cirka et halvt år. I den vurderes barnets helse, sosiale ferdigheter og familierelasjoner i samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien. Noen ganger konkluderes det med at det er best for barnet å reise tilbake til hjemmet, men ofte er det fosterhjem som vurderes som riktig. Da skal man bruke god tid på å finne riktig fosterhjem.

Mange barn blir bedre i løpet av utredningsperioden. Oppholdet bidrar til å stabilisere barnet. Det lærer at det kan stole på voksne og at de ikke gir det opp. De lærer sosialt samspill, hverdagsferdigheter og håndtering av sinne. Dette gjør at fosterforeldrene får et bedre utgangspunkt for omsorgsoppgaven.

Daglig leder av Hegglia, Sindre Fottland, har tro på denne tette oppfølgingen av fosterbarn og foreldre. En av fosterforeldrene er lønnet på heltid, og fosterhjemmet har tilgang til institusjonen hele døgnet.

– Når barnet kommer i fosterhjem, får det en egen oppfølger hos oss. Familien får tett oppfølging med veiledninger både individuelt og i gruppe sammen med andre fosterhjem. Oppfølgeren deltar også i barnets ansvarsgruppe som består av saksbehandler i kommunen, bufetat, skole og behandlingsapparatet, sier Fottland.

Han mener dette kan hindre at barnet og fosterfamilien «drukner» i systemet, slik at de ikke får rett hjelp til rett tid, noe som igjen kan føre til unødige flyttinger for barnet.

– Vi tilbyr også fosterforeldre avlastning og kurs. Vi ser at ved å sette inn ekstra ressurser der det trengs, vil man lykkes bedre på lang sikt. Jeg tror mange brudd kunne vært unngått om det hadde blitt satt inn ressurser, sier Fotland som samtidig er tydelig på at noen barn trenger å bli boende på institusjon.

– Hvilke barn er det?

– Svært traumatiserte barn som har problemer med å knytte seg til voksne, og noen av disse kan også ha utageringsproblematikk. Det blir ekstra krevende for fosterforeldre om barnet ikke evner å stole på dem. For barna er det bedre å vokse opp på institusjon der de får stabilitet, enn å få mange brudd med fosterfamilier og må flytte mange ganger, sier Fottland.

Hjelle Hernæs forteller også at Hegglia fungerer som akuttavdeling for Trondheim kommune og hadde 14 akuttplasseringer for barn under 12 år i fjor.

– Behovet ser ut til å være der, sier hun.

 

Dette er et utdrag av en artikkel i Krigsropet nr 24, 2012, du finner flere smakebiter her. Liker du magasin bedre på papir? Fyller du ut dette skjemaet sender vi deg et gratis prøvenummer i posten. Du kan også gi prøvenummeret til en venn.