a123

Vårt arbeid

Med fokus på sivilt samfunn, helse, utdanning, arbeid og entreprenørskap, og miljø, ønsker vi at våre utviklingsprosjekter skal bidra til å myndiggjøre lokalsamfunn slik at de selv kan ta ansvar for sin egen situasjon og utvikling.

 

Vårt arbeid Sivilt samfunn

Det sivile samfunn spiller en viktig rolle i samfunnsutvikling verden over. Vi ønsker å bidra til at den lokale Frelsesarmeen i våre partnerland er med og bidrar til å skape et levende og aktivt sivilsamfunn. Alle våre prosjekter vil derfor inkludere et sterkt fokus på kunnskapsformidling og kapasitetsbygging av våre partnere og lokalsamfunnet.

 

Vårt arbeid

Helse

Store deler av verdens befolkning lever uten tilgang til grunnleggende helsetjenester. I vårt arbeid vil vi støtte informasjonsarbeid, forebygging, drift av egne klinikker og helsesentre, samt samarbeid medlokale myndigheter og helsetjenester for å forbedre lokale helsetilbud.

 

Vårt arbeid Utdanning

Utdanning er en nøkkel til å redusere fattigdom. I vårt arbeid vil vi støtte utdanning for barn gjennom tett samarbeid med foreldre, skoler og myndigheter. Vi vil også støtte voksenopplæring med fokus på funksjonell lese og skrivekunnskap.

 

Vårt arbeid Arbeid og entreprenørskap

Prognoser fra FN viser at over 212 millioner mennesker i verden vil være arbeidsledige i 2019. Frelsesarmeen bidrar til at mennesker får støtte til selv å skape en bedre fremtid. Vi vil vi gi støtte til yrkesopplæring, kompetanseheving, finansiering og opprettelse av arbeidsplasser.

 

Vårt arbeid Miljø

Klimaendringer og miljøproblemer er blant de største utfordringene verden står ovenfor i dag. De som blir mest påvirket er de med minst ressurser. Vi vil fokusere på å fremme bærekraftig bruk av jordens økosystemer, og styrke lokalsamfunns kapasitet til å forebygge og forberede seg på katastrofer.