a123

Våre mål

Vi er en fleksibel og brukerorientert rusomsorg, basert på det kristne menneskesynet, med evne og vilje til å møte behovet til mennesker som faller utenfor andre hjelpetiltak.

Vi er en del av og et alternativ til det offentlige hjelpeapparatet.

Vi påvirker samfunnet gjennom våre tjenester og ved konstruktiv dialog med enkeltmennesker, grupper, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

Vi synliggjør vårt verdigrunnlag gjennom holdninger og handlinger.