a123

Vårt engasjement

Handlingsplanen for virksomheten bygger også i 2018 på ‹‹Mål- og strategidokument for Frelsesarmeens rusomsorg 2013– 2016››. Et nytt mål- og strategidokument vil være klart i løpet av 2019 og gjelde fra 2020. I arbeidet frem mot det gjeldende dokumentet hadde vi en bred prosess som inkluderte både ansatte og styret for Frelsesarmeens rusomsorg.

 For hele Frelsesarmeen bygges det målrettede arbeidet opp under fire områder:

• Våre medmennesker
• Vårt samfunnsengasjement
• Våre medarbeidere
• Vår organisasjon

Vårt engasjement

Våre medmennesker

Våre medmennesker er de enkeltmennesker vi er i kontakt med og arbeider for. For Rusomsorgen betyr dette dem vi møter ved våre tiltak og tjenester: Brukere, gjester, pasienter – og deres pårørende.

Det er først og fremst gjennom vårt engasjement i våre tilbud, i møte med den enkelte beboer, gjest, pasient eller deltaker at Frelsesarmeens rusomsorg viser måloppnåelse og svarer på vårt oppdrag. Dette er synliggjort gjennom den foregående presentasjonen. I tråd med regjeringens satsningsområder innen rusfeltet er Frelsesarmeens rusomsorg aktivt både med å tilby tjenester, kompetanse, erfaring og engasjement.

Ved alle våre tiltak blir det hvert år gjennomført brukerundersøkelser. Dette gir gode innspill til oss og til våre oppdragsgivere – og gir en spennende dialog med brukerne for å utvikle og tilpasse tilbudet vårt.

God rusbehandling er grunnleggende for å gi mennesker et alternativ til et liv i rusavhengighet. Vi ønsker å være en del av et godt behandlingstilbud, og tilbyr behandlingsplasser i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TBS) i Stavanger, på Fetsund og på Ei∂i på Færøyene bekreftes behovet for en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til rusavhengighet og våre pasienter.

Gatenære helsetiltak er avgjørende for mennesker med rusproblemer og som ofte har en helsesituasjon med et sammensatt og langvarig sykdoms- og skadebilde. Feltpleiestasjonen ved Fyrlyset i Oslo og tannlegetjenesten i Trondheim bekrefter behovet for lett tilgjengelige helsetjenester for denne gruppen. I juni 2018 startet vi Gatesykepleien i Bergen. Dette er et gatenært helsetilbud til mennesker med ulike utfordringer, men med et spesielt fokus på rusavhengige som ofte er underforbrukere av helsetjenester. En gatesykepleier vil du møte både til fots, på en Segway eller i en spesialutstyrt bil, klar til å stelle et sår, ha en samtale og hjelpe noe videre i helsesystemet..

Gatehospitalet i Oslo er et viktig helsetilbud for mennesker med rusproblemer. Med økt kapasitet fra 2016 og økt fokus på hepatitt og palliativ behandling, er dette arbeidet banebrytende innen rusomsorg. Regjeringen har bedt Frelsesarmeen å etablere et gatehospital i Bergen, og i 2018 fant vi et egnet sted på Garnes. I løpet av 2019 vil dette stedet bli omgjort til et gatehospital som skal åpnes rett over nyttår 2020.

Meningsfylte aktiviteter og fellesskap er viktige faktorer i vårt arbeid. Vi har gått fra gatefotball i 7 byer i 2016 til 20 byer/tettsteder i 2018. Frelsesarmeens rusomsorg arrangerte NM i gatefotball i Kongsvinger i 2018. Vi har ansvar for landslaget som sendes til Homeless World Cup (HWC) hvert år. Sommeren 2019 sendte vi både et herre- og et damelag til Cardiff der Homeless World Cup ble arrangert.

Rusfri dag ble også arrangert i 2018. Fokus i år var barn og ferietid fordi nesten ett av ti barn lider under foreldres rusbruk i hverdagen. Tallet er trolig høyere i ferier. Hundrevis av mennesker over hele landet var engasjert i samarbeid med alle Frelsesarmeens enheter, andre organisasjoner, kommuner og Helsedirektoratet. Det ble delt ut frisk drikke og tusenvis av flyere med informasjon om dagen og hvorfor den markeres. En film laget for sosiale medier i anledning årets Rusfri dag-markering hadde 85 000 visninger på Frelsesarmeens egen Facebook-side og ble også delt av flere organisasjoner. Flere lokalaviser skrev om markeringen. Vi erfarer at gjennom denne årlige kampanjen gir folk en tilbakemelding på at de stanser opp og tenker over eget rusbruk. Vi tror rusforebyggende arbeid er langsiktig og handler mye om holdninger. Gjennom kampanjen får vi satt fokus på ulike situasjoner og livsområder som folk kjenner seg igjen i.

«Jobben» har vist seg å være en god modell for aktivisering og deltakelse. Jobben Oslo fikk mye mediaoppmerksomhet i desember 2018 da byrådet la fram et budsjett med et forslag om flere millioner i kutt i tilskuddet til Jobben. Resultatet ble at det foreslåtte kuttet ble redusert, helseministeren gav økte tilskudd slik at driften kunne fortsette som før. Høsten 2018 var det dåp av Jobbens nye båt – Othilie. Med denne båten har Jobben kunnet utvide sin skjærgårdstjeneste. Årlig plukker de 15 tonn avfall i Indre Oslofjord. Nytt i 2018 var biehold og honningproduksjon i Jobben-regi.

Vi erfarer en økt deltagelse blant målgruppen vår, og har utvidet med ulike rusfrie aktivitetstilbud til deltakerne. Både gjennom Friskt Alternativ og Stedet-tiltakene har tilbudet økt. Det er alt fra tv-produksjoner, sykkelgrupper, dramagrupper, ekstremsportgrupper, til maratonløping – og mye mer. Vi ser at de rusfrie værestedene og aktivitetene med sterk brukermedvirkning gir nye muligheter og er viktig for å leve et rusfritt liv. Noen av disse stedene er knyttet opp til et lokalt korps (kirke) i Frelsesarmeen og gir dermed ytterligere muligheter for nettverk, fellesskap og tilhørighet.

«Skaperverket» er etablert i Oslo og i Tønsberg – her er det både kafé, trykkeri, sykkelverksted i tillegg til aktiviteter og turer i samarbeid med Stedet. Høsten 2018 ble Skaperverket kafé åpnet på Lillehammer. Kafeen har allerede fått et godt fotfeste i byen.

Bolig er fortsatt en av de store utfordringene i mange kommuner. Om du kommer fra rusbehandling, fengsel eller er på vei til egen bolig, er det vanskelig å finne bolig. Noen trenger også støtte og veiledning for en periode. Gjennom Bosatt i Oslo, Asker og omsorgsleiligheter i Haugesund ser vi vellykket bosetting – at alle kan bo dersom de får noe støtte hverdagen. Likevel er det fortsatt utfordrende å finne nok boliger og finansiere tilstrekkelig oppfølging for de som trenger det. På Færøyene jobber man også med å få etablert et rusfritt botilbud. Det hadde en sped begynnelse i 2018.

Vi har fortsatt fokus på ettervern, eller oppfølging etter behandling. Både i Stavanger, Trondheim, Fetsund og på Ei∂i følger vi opp tidligere pasienter/beboere med mulighet for samtale, brukerstyrt plass og akutt plass. Her er det et samarbeid mellom kommune, rusomsorgen og pasient/bruker.

Tilbakeføringsarbeid etter soning er svært viktig, og Elevator har i mange år drevet i samarbeid med Kriminalomsorgen. Gjennom styrking av dette tilbudet har vi økt fokus på boveiledning og helhetlig tilbakeføringsarbeid ved Elevator i tråd med føringene fra både regjeringen og Kriminalomsorgsdirektoratet, og fremdeles et tett samarbeid med Fretex om arbeidstrening. En flott anerkjennelse for det gode arbeidet som Elevator gjør, kom til uttrykk da Friomsorgen i november 2018 tildelte Elevator prisen for «årets kontaktskaper», en pris som gis til samarbeidspartnere som har vist ekstra innsats for de domfelte.

Kapellantjenesten er et tilbud til både beboere, pasienter, gjester og ansatte ved de forskjellige tiltakene i Rusomsorgen. Tjenestene er tilstedeværelse ved våre tiltak og tilbud om ulike tjenester. Samtalene er fortrolige, og handler rett og slett om livet – med alt det innebærer. Her spilles det sjakk, biljard, de tar en spasertur – eller snakker sammen under fire øyne i et stille rom eller over en kopp kaffe. Kapellanene, som er offiserer (det vil si at de er utdannet ved Frelsesarmeens offisersskole til å være åndelige ledere/pastorer som kan jobbe innenfor et bredt spekter av arbeids- områder) i Frelsesarmeen, tilbyr andakter, samtaler/sjelesorg i hverdagen eller deltar rundt viktige begivenheter som bryllup eller begravelser. Minnestunder på tiltakene arrangerer vi i samarbeid med de ansatte. Kapellanene er tilknyttet lokale korps (kirker) eller andre FA-enheter og har også anledning til å forrette i begravelser dersom det er ønskelig.

Frelsesarmeens rusomsorg arbeider også tett på mange av våre korps (kirker). Dette gir oss gode muligheter for nettverksbyg- ging og meningsfulle aktiviteter for både ansatte og beboere/pasienter.

 

Vårt samfunnsengasjement

Det vi er og gjør lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Frelsesarmeen viser sitt samfunnsengasjement både gjennom det vi gjør og det vi sier. Vi deltar også i ulike seminarer, skriver avisinnlegg, publiserer våre synspunkter på nett og gjennom ulike artikler. Vi jobber til enhver tid tett på det politiske miljøet, bidrar til å sette en agenda, og deler gjerne vår erfaring og kunnskap – for gode beslutninger. Vi er også til stede i bystyremøter, på Stortinget og i viktige debatter.

Frelsesarmeen er medlem av Actis – rusfeltets samarbeidsorgan, Av-Og-Til og Fagrådet – rusfeltets samarbeidsorgan. Vi har representanter i styret i alle disse organisasjonene – som gir oss en god mulighet til politisk påvirkning, engasjement, tilstedeværelse – med en faglig tyngde på rusfeltet. Spesielt opp mot «Opptrappingsplanen for rusfeltet» har dette vært viktige arenaer.

Frelsesarmeens rusomsorg har også deltatt i en rekke høringer og møtt Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi har også besøk av politikere på våre tiltak – som blir en viktig arena for å synliggjøre behov og påvirke politikerne.

På våre gatenære tiltak som kontaktsentre, oppsøkende tjeneste og mobil varmestue, møter vi mange mennesker – og har en unik mulighet til å komme i dialog og fange opp hva som mangler for at den enkelte skal få rom til å utvikle seg og finne seg til rette i samfunnet. Det er fortsatt mange som ikke klarer å nyttiggjøre seg av tilbudene eller faller av i «glippsonene» mellom ulike tiltak. Det tar lang tid å komme til behandling, og mange opplever manglende oppfølgingen under og etter endt behandling. For oss er det viktig med dokumentasjon og dia- log med politikere, byråkrater og fagfeltet.

Brukermedvirkning er viktig for å treffe målgruppen og for å få viktige erfaringer med i utvikling og gjennomføring av de ulike tilbudene. Det er brukerrepresentasjon i styret, og høsten 2018 etablerte vi et «feltråd» med stemmer med brukererfaring, terapeuter og andre fagfolk innen rusfeltet.

Frelsesarmeens rusomsorg bidrar også internasjonalt som medlem av Eurocare, hvor vi arbeider med alkoholpolitikk i Europa. I tillegg følger vi opp rapporten «Rúsdrekka og rúsevnamisnýtsla hjá teinum ungu» med fokus på rusbruk og rusavhengighet blant ungdom mellom 15–30 år på Færøyene.

Frelsesarmeen arbeider mye med migrasjon – spesielt med mennesker fra fattige EØS-land. Vi har hatt et stort fokus på utfordringen og vi har tilbud til gruppen i Trondheim og Oslo. I tillegg har vi hatt tilbud i Oslo om overnatting på netter med temperaturer under følte minus 10 grader. Tilbudet er i samarbeid med Trondheim kommune, Oslo kommune og Justisdepartementet.

Frelsesarmeen skal være håpsbærere i en ofte mørk tilværelse. Å bære håp skjer først og fremst gjennom dagligdagse gjøremål og bekreftelse på menneskers verdi. Som en tydelig kristen organisasjon er det også naturlig å løfte inn det kristne håpet og gudsdimensjonen i hverdagene.

Vi ønsker at alle våre tiltak skal være miljøbevisste. Vi har en bevisst holdning både ved innkjøp, reiser, rengjøring og avfallshåndtering ved tiltakene. Vi jobber kontinuerlig for mer strukturert miljøbevissthet i hele virksomheten.

 

Våre medarbeidere

Offiserer, ansatte og frivillige.

I Frelsesarmeens rusomsorg har vi et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø. Vi fortsetter våre medarbeiderundersøkelser i samarbeid med Epinion AS. Dette er et viktig arbeidsredskap for oss – våre medarbeidere er vår viktigste ressurs – og vi ønsker å gjøre vårt beste for å rekruttere og beholde gode medarbeidere.

Vi har en rekke kompetansebyggende tiltak i virksomheten, og har samarbeid med ulike høgskoler om praksisplasser for studenter og kompetanseheving for egne ansatte. Flere av tiltakene våre har også fast samarbeid med kommunal sosialtjeneste/NAV, fastleger, ulike fagforum med mer. I løpet av året har vi hatt flere studieturer både i inn- og utland og mottatt flere delegasjoner fra ulike land.

I samarbeid med Frelsesarmeens ressurssenter arrangerer vi introduksjonskurs for nyansatte. Kurset kalles «Suppe, såpe, frelse» og er et felles introduksjonskurs for alle virksomheter i Frelsesarmeen som er en viktig del for bygging av identitet og verdiforankring. Vi skal være håpsbærere – urokkelig i troen på enkeltmennesket og nye muligheter. Frelsesarmeens ressurssenter skreddersyr også kurs etter våre behov og flere av våre tiltak har benyttet seg av tilbudet.

Den frivillige innsats ved våre tiltak i rusomsorgen er viktig og en stor ressurs. Våre mange frivillige stiller opp og bidrar med engasjement og innsats. Det skaper nærhet, engasjement – og møter mellom mennesker. Det arrangeres årlig fest for frivillige flere steder i landet, og vi tilbyr også fellesskap for dem i samarbeid med Frelsesarmeens kirker.

Vi har fokus på kvalitetssikring av våre tjenester, både for å ivareta ansatte, brukere, pasienter – og for å svare til krav om kvalitet i alle ledd i tjenesten. Frelsesarmeen har et godt utbygd kvalitetssikringsverktøy som gir oss sikkerhet og trygghet både for beboere, gjester, pasienter, ansatte og frivillige.

Sykefraværet for 2018 var samlet for hele virksomheten på 7,1 %. Totalt sykefravær har dermed gått noe ned. Korttidsfraværet var på 3,0 % og langtidsfraværet 4,2 %. Korttidsfraværet er det samme som i 2017, og langtidsfraværet har gått ned med 0,2 prosentpoeng fra 2017.

 

Vår organisasjon

Alle områder i Frelsesarmeen.

Frelsesarmeens rusomsorg er en virksomhet i utvikling, og er i slutten av en periode med Mål- og strategidokument for 2013– 2016. Hovedsatsningsområdene denne periodener:

  • Rusbehandling
  • Nettverk og meningsfylteaktiviteter
  • Bolig
  • Dokumentasjon
  • Sikre kvalitet og utvikling i eksiste- rendetiltak

Ved alle tiltak arbeides det  målrettet for å sikre kvalitet på den tjenesten vi utfører, og alle sider ved virksomheten. Alt vi gjør bygger på de overordnede strategier, og det utarbeides årlige lokale handlingsplaner i tråd med virksomhetens «Mål og strategier».

De ansatte deltar også aktivt i de overordnede avgjørelsene i Rusomsorgen. De har to plasser i styret, og gjør en viktig jobb inn mot de prosesser og beslutninger som tas der. Videre har det vært viktig for Rusomsorgen med felles møteplasser, arbeid for felles mål- og strategier, informasjon og felles engasjement. Her har vi både ledersamlinger for regionene, for hele rusomsorgen, og for ledere for hele Frelsesarmeens sosialtjeneste.

Som en del av omorganiseringen av Frelsesarmeens rusomsorg som trer i kraft i 2018, vil utveksling av kompetanse og erfaringer på tvers av tiltakene være en viktig faktor. Vi vil i større grad satse på målrettet kompetanseutveksling, samarbeid ressursutnyttelse og utvikling på tvers i virksomheten.

Ledere i rusomsorgen deltar i ulike nettverk både innen Frelsesarmeen og med relevante samarbeidspartnere. Dette er viktige møteplasser for å knytte kontakter, utvikle rusfeltet – og finne gode løsninger sammen.

I Rusomsorgens kvalitetssikringsgruppe har vi representanter fra regionene. Gruppen har både jobbet med overordnede prosedyrer, og jobbet med å kvalitetssikre lokale prosedyrer.

Det jobbes kontinuerlig for å ha en god økonomistyring, og vi har et godt samarbeid med Frelsesarmeens forvaltningsavdeling i dette arbeidet.

Vi jobber også tett sammen med Frelsesarmeens personalavdeling, for å sikre at vi har en god personalforvaltning.

Frelsesarmeens rusomsorg er både nær mennesker i sårbare situasjoner, et sterkt fagmiljø og politisk og administrativ ledelse i kommuner og stat. Dette gir oss mulighet til å synliggjøre behov, påvirke beslutningstakere og iverksette tiltak. Frelsesarmeens rusomsorg har en tydelig stemme inn til Frelsesarmeens ledelse når det gjelder sårbare grupper, særlig dem som sliter med rusavhengighet, og gir klare meldinger om behov, Frelsesarmeens rolle og ansvar.

Som en del av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene er vi bevisst på å bygge eierskap og tilhørighet til hele Frelsesarmeen. Gjennom «Suppe, såpe, frelse»-kurs, felles arrangementer, Krigsropet til alle ansatte, profilering, samarbeidsprosjekter osv., bygger vi «Én Armé».

Kapellantjenesten ved våre tiltak er en viktig del av Frelsesarmeens egenart som tjenesteleverandør av sosiale tjenester og samfunnsaktør. Dette er et av tiltakene hvor organisasjonen samarbeider på tvers av enheter og avdelinger – og gir en mereffekt både for ansatte, beboere, gjester, frivillige, menighetsledere, soldater, tilhørige, barn og ungdom. Samtidig ser vi at vi har et større potensial for å utnytte mereffekten i organisasjonen. Det blir en utfordring vi tar med oss videre.

Rusomsorgen er en stor del av Frelsesarmeens virksomhet. Godt forankret i oppdraget – og synlig for mange. Gjennom gatenære tiltak og spontane aksjoner, nye prosjekter som Såpa (bil-vask), Gatesykepleien, Skaperverket, Pårørendehuset – og større virksomheter som Gatehospitalet, behandlingssentrene, bo- og omsorgssentrene, samarbeid på tvers av enheter – gir til sammen en puls til Frelsesarmeen som organisasjon. Det utvider engasjementet, selvforståelsen og grensene for hva vi kan arbeide med. Det er å holde oppdraget levende!