a123

Elevator, Frelsesarmeens "heis" tilbake til samfunnet

Elevator er en §12-institusjon med 30 plasser etter straffegjennomføringsloven §12. Dette er et tilbud til innsatte i alle landets fengsler, hvor innsatte kan sone siste del av sin dom i samarbeid med fengslet. Elevator tilbyr bo-, sosial- og arbeidstrening.

Elevator er finansiert av Kriminalomsorgsdirektoratet.

Elevator, Frelsesarmeens "heis" tilbake til samfunnet

viewNews is